BIP Teatr Lalki i Aktora w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty - serwis wind

Zapytanie ofertowe - poniżej 30 000 EURO


 


Zamawiający: Teatr Lalki i Aktora w Łomży, plac Niepodległości 14, 18-400 Łomża


 


ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA


 


USŁUGI SERWISU I KONSERWACJI DŹWIGÓW W BUDYNKU


TEATRU LALKI I AKTORA W ŁOMŻY


 


I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO


Nazwa: Teatr Lalki i Aktora w Łomży


Adres: plac Niepodległości 14, 18-400 Łomża


Numer telefonu: 86 2165955


Adres poczty elektronicznej: teatrlomza@hi.pl


Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 8.00-16.00


 


II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zapytania jest usługa serwisu i konserwacji dwóch dźwigów znajdujących się  w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży. Dźwigi dopuszczone są do użytkowania przez U.D.T.


 


1) Dźwig osobowy


Typ dźwigu: Hydrauliczny z napędem bezpośrednim
Rok produkcji: 1998
Udźwig: 800 kg


Ilość przystanków: 22) Dźwig towarowy


Typ dźwigu: HT 1000, napęd hydrauliczny, bezpośredni (1:1)
Rok produkcji: 2017
Udźwig: 1000kg
Ilość przystanków: 2


 


Zakres świadczenia usługi konserwacyjnej dźwigów obejmuje: • kontrola oraz utrzymanie dźwigów w stanie technicznym sprawnym,

 • przegląd instalacji wind zgodnie z instrukcją konserwacji oraz przepisami prawa,

 • naprawa uszkodzeń i nieprawidłowości na bieżąco,

 • kontrola profilaktyczna nie rzadziej niż raz w miesiącu z zachowaniem zaleceń producenta i instalatora windy,

 • udział w badaniach okresowych i wykonywanie niezbędnych pomiarów.


III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA


Okres trwania umowy: 24 miesięcy (od 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r.)


 


IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod
  rygorem nieważności.

 2. Wykonawca składa ofertę z podaniem miesięcznej ceny netto i brutto w złotych polskich (PLN) na usługę serwisu i konserwacji na każdy dźwig osobno. Oferta musi zawierać informacje dotyczące pogotowia dźwigowego i usuwania awarii.

 3. Oferty można przesłać na adres e-mail teatru teatrlomza@hi.pl, w siedzibie  zamawiającego: Teatr Lalki i Aktora w Łomży, plac Niepodległości 14, 18-400 Łomża, sekretariat - I piętro lub przesłać drogą pocztową na adres zamawiającego. W przypadku składania ofert drogą pocztową ( przesyłka pocztowa lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez zamawiającego.

 4. Termin składania ofert upływa dnia: 30.06.2020 r.

 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


 


V. OCENA OFERT.


Oferty zastaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: Cena 100%


 


VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.


 


VII. DODATKOWE INFORMACJE 1. Informacji w zakresie zamówienia udziela: Jarosław Antoniuk – Dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Łomży : 86 216 59 55, teatrlomza@hi.pl

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.


 


VIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1. Załącznik nr 1- Formularz oferty.

 2. Załącznik nr 2- Wzór umowy na serwis i konserwację urządzeń dźwigowych zlokalizowanych w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży.

Data powstania: wtorek, 16 cze 2020 09:00
Data opublikowania:
Opublikował(a): Dorota Ciwoniuk
Zaakceptował(a): Jarosław Antoniuk
Artykuł był czytany: 309 razy