BIP Teatr Lalki i Aktora w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - poniżej 30 000 EURO


 


Zamawiający: Teatr Lalki i Aktora w Łomży, plac Niepodległości 14, 18-400 Łomża


 


ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA


 


Przebudowa i modernizacja instalacji sanitarnych w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży


 


I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO


 


Nazwa: Teatr Lalki i Aktora w Łomży


Adres: plac Niepodległości 14, 18-400 Łomża


Numer telefonu: 86 2165955


Adres poczty elektronicznej: teatrlomza@hi.pl


Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 8.00-16.00


 


II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1.   Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i modernizacja instalacji sanitarnych w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży.


2.   Ogólny opis przedmiotu zamówienia:


•     zadanie obejmuje montaż zestawu hydroforowego.


•    wymianę układu sterowania automatyki węzła, pomp obiegowych centralnego ogrzewania ciepła technologicznego i obiegu cyrkulacji c. w. u. , czujników temperatury, zaworów regulujących i siłowników.


3.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3, 4, 5 i 6
do zamówienia ofertowego.


4.   Kryterium wyboru oferty będzie cena wykonania w/w robót.


5.   Gwarancja na wykonane roboty 36 miesięcy.


 


III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA


Zamówienie będzie realizowane w okresie  od  dnia 1 lipca 2020 r. do  31 lipca 2020 r. Teatr udostępni Wykonawcy budynek w terminie 3 dni przed planowanym terminem robót.


 


IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT


1.   Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności.


2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie odpowiednio zabezpieczonej na
adres zamawiającego z dopiskiem: „Przebudowa i modernizacja instalacji sanitarnych w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży”.


3.   Ofertę należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do zapytania ofertowego.


4.   Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do siedziby zamawiającego: Teatr Lalki i Aktora w Łomży, plac Niepodległości 14, 18-400 Łomża, sekretariat - I piętro lub przesłać drogą
pocztową na adres zamawiającego. W przypadku składania ofert drogą pocztową
(przesyłka pocztowa lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie
dzień i godzina otrzymania oferty przez zamawiającego.


5.   Oferty można też przesłać na adres e-mail teatru.


6.   Termin składania ofert upływa dnia 07 lutego 2020 r. do godz. 12.00. Oferty złożone
po tym terminie nie będą rozpatrywane.


7.   Osobą do kontaktu z wykonawcami zakresie przedmiotu zamówienia jest  Waldemar Paprocki  - inspektor nadzoru, tel. 602714577 oraz Jarosław Antoniuk – dyrektor teatru, tel. 604962265


8.   Termin związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert. Podana w ofercie cena jest ceną ryczałtową brutto i musi
uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszym
zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca
z tytułu należytej oraz zgodnej z przepisami prawa realizacji przedmiotu
zamówienia.


9.   Planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą w ciągu max. 7 dni roboczych
od dnia wyboru oferty.


 


V.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Zamawiający zastrzega sobie prawo do:


1.   Swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów postępowania lub uznania, że
postępowanie nie dało rezultatu.


2.   Odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części
w każdym czasie.


3.   Zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.


4.   Zmiany terminów wyznaczonych w zapytaniu ofertowym.


5. Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania.


6.  Wyłącznej interpretacji zapisów zapytania, jak również jego załączników.


 


VI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO


1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty


2. Załącznik nr 2 - Projekt umowy


3. Załącznik nr 3 - Przedmiar robót


4. Załącznik nr 4 - P.T. Zestaw hydroforowy


5. Załącznik nr 5 – P.T. Opracowanie przebudowy węzła cieplnego


6. Załącznik nr 6 – P.T. Instalacje elektryczne

Data powstania: poniedziałek, 3 lut 2020 09:00
Data opublikowania:
Opublikował(a): Dorota Ciwoniuk
Zaakceptował(a): Jarosław Antoniuk
Artykuł był czytany: 174 razy