BIP Teatr Lalki i Aktora w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut

Załącznik


do Uchwały Nr 233/XXVIII/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 września 2012 r.


STATUT


TEATRU LALKI I AKTORA W ŁOMŻY
Rozdział I


Postanowienia ogólne


§1 1. Teatr Lalki i Aktora w Łomży, zwany dalej Teatrem, jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie:


1)    ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406);


2)    postanowień niniejszego statutu. 1. Organizatorem Teatru jest Miasto Łomża.

  1. Teatr posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

  2. Teatr jest instytucją artystyczną, której działalność kulturalna organizowana jest zgodnie z sezonami artystycznymi, na które ustala się plany repertuarowe

  3. Sezon artystyczny rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia następnego roku.§2 1. Siedzibą Teatru jest miasto Łomża.

 2. Terenem działania Teatru jest miasto Łomża.

  1. Realizując zadania statutowe Teatr może również działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.


 3. Teatr używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.


Rozdział II


Cele i formy działania


§ 3 1. Podstawowym celem Teatru jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Łomży, szczególnie dzieci i młodzieży w dziedzinie teatru i sztuk z nim związanych.

 2. Teatr realizuje swoje zadania przez:


1)    przygotowywanie i prezentowanie przedstawień teatralnych samodzielnie lub w koprodukcji z innymi instytucjami kultury we własnej siedzibie i poza nią,


2)    prezentowanie przedstawień gościnnych, przygotowanych w innych ośrodkach kultury,


3)    prezentowanie własnych przedstawień poza siedzibą Teatru, w tym: poza granicami


kraju,


4)    współpracę z twórcami, wykonawcami oraz innymi specjalistami przy realizacji swoich zadań,


5)    współpracę z organizacjami społecznymi, fundacjami, uczelniami wyższymi, i/ 6) organizatorami festiwali i kongresów działającymi w dziedzinie kultury,


7)    udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach,


8)    organizowanie przeglądów i festiwali teatralnych,


9)    realizację różnorodnych form teatralnych oraz interdyscyplinarnych przedsięwzięć artystycznych,


10)prowadzenie galerii sztuki i ekspozycji wystaw prezentujących twórców różnych dyscyplin plastycznych,


11)prowadzenie działalności edukacyjnej i upowszechniającej oraz promocyjnej w dziedzinie teatru,


12)    prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej.


Rozdział III


Organizacja i zarządzanie
§4 1. Teatr jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

 2. Wobec pracowników Teatru czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.

 3. Dyrektor ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw.

 4. Teatrem zarządza Dyrektor, który jest jednocześnie dyrektorem artystycznym.

 5. Dyrektor kieruje działalnością Teatru i reprezentuje go na zewnątrz.

 6. Dyrektor Teatru powołany jest na czas określony od trzech do pięciu sezonów artystycznych.

 7. Prezydent Miasta może powołać dyrektora na kolejny okres bez przeprowadzania konkursu, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

 8. Dyrektora Teatru powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Łomża na zasadach i w trybie określonym przepisami obowiązującego prawa, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 9. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Teatru jest Prezydent Miasta Łomży.

 10. Dyrektor zarządza Teatrem przy pomocy głównego księgowego.

 11. Główny księgowy działa w ramach udzielanych mu przez Dyrektora umocowań i ponosi przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

 12. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu- Teatru upoważniony jest jednoosobowo Dyrektor oraz pełnomocnicy działający w granicach umocowania.

 13. Dyrektor Teatru może udzielić pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych w określonym zakresie.

 14. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 15.  Ustanowienie i odwołanie pełnomocników podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Organizatora. Nie dotyczy to pełnomocników procesowych.

 16.  Jeżeli czynność prawna            obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczeń woli wymagany jest podpis głównego księgowego - kontrasygnata.


§5 1. Do zakresu zadań Dyrektora Teatru należy w szczególności:


1)    kierownictwo w sprawach organizacyjnych i administracyjnych oraz nadzór


2)    nad mieniem Teatru;


3)    kierowanie działalnością artystyczną Teatru, kształtowanie profilu repertuaru


4)    oraz opracowanie programu działalności artystycznej;


5)    promowanie Teatru na zewnątrz;


6)   ustalenie oraz przedstawianie organom nadzoru i innym upoważnionym podmiotom, planów i sprawozdań merytorycznych oraz finansowych;


7)    nadzór nad realizacją ustalonego budżetu;


8)    wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń wewnętrznych;


9)    przygotowywanie i kształtowanie strategii Teatru. 1. Dyrektor odpowiada za sporządzenie sprawozdania finansowego za dany rok budżetowy w ustawowo określonym terminie. Sprawozdanie finansowe Dyrektor przekazuje Prezydentowi Miasta Łomży do zatwierdzenia.


§6


Organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Teatru, po zasięgnięciu opinii Organizatora.


§7 1. Przy Teatrze może działać Rada Teatru, jako organ doradczy i opiniodawczy Dyrektora.

 2. Członków Rady powołuje i odwołuje Dyrektor Teatru.

 3. Zasady działania Rady ustala uchwalony przez nią regulamin, po akceptacji Dyrektora Teatru.


Rozdział IV


Gospodarka finansowa


§8 1. Teatr prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

 2. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

 3. Przychodami jego są przychody pochodzące z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.


§9 1. Teatr może prowadzić działalność gospodarczą inną niż kulturalna, a środki uzyskane tą drogą mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową i utrzymane obiektu, w który prowadzona jest działalność kulturalna.

 2. Działalność, o której mowa w ust.1 nie może kolidować, ani pozostawać w sprzeczności z podstawową działalnością Teatru.


Rozdział V


Postanowienia końcowe
§10


O zmianach organizacyjnych Teatru, z wyłączeniem ustawowo zastrzeżonych dla Organizatora, decyduje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Organizatora.


§11


Zmian w statucie dokonuje Rada Miejska Łomży, w formie przewidzianej dla jego nadania.

Data powstania: środa, 27 wrz 2017 09:00
Data opublikowania: wtorek, 6 lip 2021 16:33
Opublikował(a): Dorota Ciwoniuk
Zaakceptował(a): Jarosław Antoniuk
Artykuł był czytany: 539 razy